Politikat

Marrëveshja e Përdoruesit

JU LUTEMI LEXONI KUSHTET E SHËRBIMIT ME KUJDES, PASI PËRMBAJNË INFORMACIONE TË RËNDËSISHME NË LIDHJE ME TË DREJTAT, KOMPESIMET DHE DETYRIMET TUAJ. KËTU PËRFSHIHEN KUFIZIMET DHE PËRJASHTIMET E DUHURA SI DHE MARRËVESHJA DETYRUESE.

Kjo marrëveshje është një kontratë midis jush (përdoruesit) dhe ILance Shqipëri (ne). Ju duhet të lexoni, të bini dakort me dhe të pranoni të gjitha termat dhe kushtet e përmbajtura në këtë Marrëveshje për të qenë përdorues i faqes sonë të internetit të gjendura te: iLance.al.

Në varësi të kushteve të përcaktuara këtu, ILance mundet, sipas gjykimit të tij, të ndryshojë këtë Marrëveshje dhe kushtet e tjera të shërbimit në çdo kohë duke dërguar një version të rishikuar në këtë Faqe. ILance do të japë një njoftim paraprak në kohë të arsyeshme për çdo amandamet që përfshin një ndryshim thelbësor (të përcaktuar më poshtë), duke postuar Kushtet e Përditshme të Shërbimit në website, duke njoftuar në website dhe / ose duke ju dërguar njoftim me email. Nëse ndryshimet kryesore përfshijnë një rritje të tarifave të ngarkuara nga ILance, ILance do të sigurojë njoftimin të paktën 30 ditë përpara ndryishimit final. Por mund të mos japë asnjë njoftim paraprak për ndryshimet që rezultojnë në uljen e Tarifave ose ndonjë ndryshimi të përkohshëm ose promovues të Tarifave. Ndryshimet do të hyjnë në fuqi pas datës të shënuar si efektive në website.

JU JENI TE NDËRGJEGJSHËM SE NËSE JENI PËRDORUES TË SITIT PAS DATËS EFEKTIVE, KENI RËNË DAKORT SE JENI TË BINDUR DHE KENI OBLIGIM NDAJ KUSHTEVE TË SHËRBIMIT. NËSE NUK I PRANONI PLOTËSISHT KUSHTET E PUNËS NUK DUHET TË AKSESONI APO TË VAZHDONI PËRDORIMIN DHE PUNËN NË SITIN TONË PAS DATËS EFEKTIVE TË NDRYSHIMEVE.

TABELA E PËRMBAJTJES

 1. LLOGARITË NË ILANCE
 2. MARRËDHËNIET KONTRAKTUESE MIDIS PUNËDHËNËSIT DHE FREELANCER-IT.
 3. TARIFAT E ILANCE
 4. KUSHTET DHE POLITIKA E PAGESAVE
 5. KUNDËR-MASHTRIMIT
 6. KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË
 7. PËRFUNDIMI I MARRËVESHJES
 1. LLOGARITË NË ILANCE

Seksioni i parë diskuton se për çfarë duhet të bini dakord para përdorimit të Faqes ose Shërbimeve të Faqes dhe llojeve të ndryshme të llogarive që mund të krijohen në ILance, siç detajohet më poshtë.

1.1 REGJISTRIMI DHE PRANIMI

Për të hyrë dhe për të përdorur pjesë të caktuara të Faqes dhe Shërbimeve të Faqes, duhet të regjistroheni për një Llogari. Në varësi të Kushteve të Përdorimit të Faqes, pjesë të caktuara të Faqes janë të disponueshme për vizitorët e sitit, duke përfshirë ato pjesë para se regjistrimi i llogarisë suaj të pranohet.

iLance rezervon të drejtën për të refuzuar një regjistrim për t’u bashkuar me iLance ose për të shtuar një lloj llogarie si Punëdhënës ose Freelancer, për çdo arsye të ligjshme, duke përfshirë ofertën dhe kërkesën, shpenzimet për të ruajtur të dhënat ose konsiderata të tjera të biznesit.

1.2 LLOJET E LLOGARIVE

Siç përshkruhet në këtë Seksion, ka një numër të llojeve të ndryshme të Llogarive. Pasi të regjistroheni për një lloj llogarie, mund të shtoni llojet e tjera të llogarisë nën të njëjtin emër përdoruesi dhe fjalëkalim. Për shembull, nëse tashmë keni një llogari të Freelancer (të përcaktuar më poshtë), ju mund të shtoni një Llogari Punëdhënësi si një lloj të veçantë të llogarisë në cilësimet pa ri-regjistrim. Ju pranoni të mos keni ose të regjistroheni për më shumë se një Llogari pa leje me shkrim nga ne. Ne rezervojmë të drejtën për të revokuar privilegjet e llogarisë ose qasjen në apo përdorimin e Faqes ose Shërbimeve të Faqes dhe ato të çdo dhe të gjitha Llogaritë e lidhura pa paralajmërim nëse, sipas gjykimit tonë, janë dhënë informacione të rreme ose mashtruese në krijimin, marketing, ose mbajtjen e profilit tuaj ose llogarinë tuaj.

1.2.1 LLOGARI PUNËDHËNËSI

Ju mund të regjistroheni për një llogari ose të shtoni një lloj llogarie për të përdorur Shërbimet e Faqes dhe Faqes si Punëdhës (një “Llogari Punëdhënësi”). Çdo përdorues sipas një llogarie Punëdhënësi (“Anëtar i Ekipit”) mund t’i jepet leje të ndryshme për të vepruar në emër të llogarisë së klientit. Ju krijoni një llogari punëdhënësi kur keni projekte për të realizuar e përfunduar e ju nevojitet të punësoni dikë për ta realizuar.

1.2.2 LLOGARI FREELANCERI

Ju mund të regjistroheni për një Llogari ose të shtoni një lloj llogarie për të përdorur Shërbimet e Faqes dhe Faqes si Freelancer. Ju regjistroheni si Freelancer kur jeni duke kërkuar punë e projekte të ndryshme.

1.3 EMRI I PËRDORUESIT DHE PASSWORDI

Kur regjistroheni për një llogari, do t’ju kërkohet të zgjidhni një emër përdoruesi dhe fjalëkalim për llogarinë. Ju jeni plotësisht përgjegjës për ruajtjen dhe ruajtjen e konfidencialitetit të emrit tuaj të përdoruesit dhe fjalëkalimin dhe pranoni të mos ndani emrin e përdoruesit ose fjalëkalimin me ndonjë person që nuk është i autorizuar të përdorë llogarinë tuaj. Ju autorizoni iLance të supozojë se çdo person që përdor faqen e internetit me emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin, ose jeni ju ose është i autorizuar të veprojë për ju. Ju pranoni të na njoftoni menjëherë nëse dyshoni ose jeni të vetëdijshëm për ndonjë përdorim të paautorizuar të llogarisë suaj ose ndonjë aksesi të paautorizuar në fjalëkalim për ndonjë llogari. Ju gjithashtu pranoni të mos përdorni Llogarinë ose të hyni me emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e një Përdoruesi tjetër të Faqes nëse (a) nuk jeni i autorizuar të përdorni ose (b) përdorimi do të shkelte Kushtet e Shërbimit.

2. MARRËDHËNIET KONTRAKTUESE MIDIS PUNËDHËNËSIT DHE FREELANCER-IT.

Seksioni 2 diskuton marrëdhënien që mund të vendosni të lidhni me një përdorues tjetër, përfshirë Kontratat e Shërbimit ndërmjet Përdoruesve, siç është detajuar më poshtë.

2.1 Kontratat e shërbimit

Nëse një Punëdhënës dhe Freelancer vendosin të hyjnë në një Kontratë Shërbimi, Kontrata e Shërbimit është një marrëdhënie kontraktuale drejtpërdrejt ndërmjet Punëdhënësit dhe Freelancerit. Punëdhënësi dhe Freelanceri kanë liri të plotë si në lidhje me atë nëse do të lidhin një kontratë shërbimi me njëri-tjetrin dhe në lidhje me kushtet e Kontratës së Shërbimit. Ju pranoni, pajtoheni dhe kuptoni se ILance nuk është palë në ndonjë Kontratë të Shërbimit, që formimi i një Kontrate Shërbimit ndërmjet Përdoruesve, në asnjë rrethanë, nuk do të krijojë një marrëdhënie punësimi ose shërbimi tjetër midis ILance dhe ndonjë Freelancer.

Në lidhje me çdo Kontratë Shërbimit, punëdhënësit dhe freelancerat mund të hyjnë në ndonjë marrëveshje me shkrim që ata i konsiderojnë të përshtatshme (p.sh., marrëveshjet e konfidencialitetit, marrëveshjet për caktimin e të drejtave të autorit, caktimin e të drejtave etj.) Me kusht që çdo marrëveshje e tillë të mos bjerë në konflikt me apo të zgjerojë të drejtat dhe obligimet të ILance sipas kushteve të shërbimit, duke përfshirë këtu këtë Marrëveshje dhe udhëzimet e zbatueshme të ruajtjes. Palët në një Kontratë Shërbimi, nëse palët preferojnë, bien dakord me Kushtet e Kontratës së Shërbimit Opsional në tërësi ose pjesërisht, përveç ose në vend të marrëveshjeve të tjera të tilla.

Kushtet e Kontratës së Shërbimit Opsional ofrohen vetëm si shembull dhe mund të mos jenë të përshtatshme për të gjitha juridiksionet ose të gjitha kontratat. Përdoruesit janë përgjegjës për përmbushjen e kërkesave lokale. ILance nuk merr asnjë përgjegjësi për ndonjë pasojë të përdorimit të kushteve të Kontratës së Shërbimit Opsional. Kushtet e Kontratës së Shërbimit Opsional nuk kanë për qëllim dhe nuk (a) përbëjnë këshilla ligjore, (b) krijojnë një marrëdhënie avokati-klient, (c) ose përbëjnë reklamim ose kërkesë të ndonjë lloji.

2.2 Konflikt midis përdoruesve (freelancer ópunëdhënës)

Për mosmarrëveshjet që lindin ndërmjet Punëdhënësve dhe Freelancerave, ju pranoni t’i përmbaheni procesit të mosmarrëveshjes që shpjegohet në Udhëzimet e Ruajtjes e që zbatohen për Kontratën tuaj të Shërbimit. Nëse procesi i mosmarrëveshjes i shpjeguar nuk ze gjidh mosmarrëveshjen tuaj, ju mund ta vazhdoni mosmarrëveshjen tuaj në mënyrë të pavarur, por ju pranoni dhe pajtoheni që ILance nuk do dhe nuk është i detyruar të ofrojë ndonjë ndihmë për zgjidhjen e mosmarrëveshjes përtej asaj që është dhënë në Udhëzimet e Ruajtjes.

3. TARIFAT E ILANCE

Seksioni 3 përshkruan se çfarë tarifash ju pranoni të paguani për ILance në këmbim të Shërbimeve në faqen dhe Sitin e iLance si dhe për çfarë taksash mund të grumbullohen në iLance, siç përshkruhet më poshtë.

3.1 Tarifa e Shërbimit për Freelancërat

Freelancers i paguajnë iLance një tarifë shërbimi (siç përcaktohet në këtë Seksion 3.1) për përdorimin e Faqes. iLance ngarkon pagesen e tarifes se shërbimit për Freelancers, për përdorimin e komunikimit të Faqes, faturimit, raportimit, zgjidhjes së mosmarrëveshjeve dhe shërbimeve të pagesave, duke përfshirë lehtësimin e shërbimeve të arbitrazhit dhe Mbrojtjen e Pagesave.

Tarifat e Shërbimit (për të përdorur Sitin dhe Shërbimet në të) paguhen vetëm nga Freelancer. Kur një Punëdhënës paguan një Freelancer për një Projekt ose kur fondet që lidhen me një Projekt janë lëshuar ndryshe në një Freelancer siç kërkohet nga udhëzimet e zbatueshme të Ruajtjes së Pagesave. Shërbimi i pagesës do të kreditojë llogarinë e freelancerit me shumën e plotë të pagesës për projektin e më pas do të zbresë tarifën e detyruar ndaj iLance.

Freelancer me këtë, autorizon në mënyrë të pakthyeshme dhe udhëzon Ruajtjen e Ngarkesës për të zbritur Tarifën e Shërbimit nga Llogaria e Ruajtjes së Freelancerit me të cilën të paguajë iLance në emër të Freelancer.

3.2 Tarifat e anëtarësimit

Freelancerat i paguajnë iLance një tarifë anëtarësimi në qoftë se ata abonohen për një anëtarësim të paguar. Freelancerat mund të regjistrohen në nivele të ndryshme të pjesëmarrjes dhe privilegjeve në Faqe, duke paguar pagesat e abonimit siç përshkruhet në dhe sipas kushteve të Marrëveshjes së Anëtarësimit të Freelancer. Për më shumë informacion mbi anëtarësimin e paguar, kontaktoni me suportin e platformës.

3.3 Tarifat e Punëdhënësit

Punëdhënësit i paguajnë iLance një tarifë të barazvlefshme me kreditet që ata po blejnë.

4. KUSHTET DHE POLITIKA E PAGESAVE

Seksioni 4 diskuton marrëveshjen tuaj për të paguar tarifat e shërbimit të freelancerave për kontratat e shërbimit dhe përshkruan se si punojnë Shërbimet e Ruajtjes së ILance, çfarë ndodh nëse Punëdhënësi nuk paguan dhe tema të lidhura të detajuara më poshtë.

4.1 Udhëzimet e Ruajtjes (mbrojtja e pagesave)

Ruajtja iLance do të përdorë dhe lëshojë fondet e depozituara në një llogari të Ruajtjes vetëm në përputhje me këtë Marrëveshje dhe udhëzimet e zbatueshme të Ruajtjes. Ju pranoni dhe pajtoheni që Ruajtja iLance vepron thjesht si një agjent i ruajtjes online. Ruajtja iLance ka realizuar plotësisht Shërbimet e Ruajtjes për ju nëse siguron Shërbimet e Ruajtjes së përshkruar në këtë Marrëveshje dhe udhëzimet e zbatueshme të Ruajtjes. Ruajtja në punë është e detyruar vetëm të kryejë ato detyra të përshkruara shprehimisht në këtë Marrëveshje dhe në çdo udhëzim të zbatueshëm të ruajtjes.

Nëse ju autorizoni ose udhëzoni Ruajtjen e Ngarkesës për të shkarkuar ose për të bërë një pagesë të fondeve nga një llogari Ruajtjeje që është e lidhur me ju, Ruajtja iLance mund të lirojë ose të paguajë ato fonde sipas udhëzimeve në mbështetje të autorizimit tuaj, kësaj Marrëveshjeje dhe udhëzimeve të zbatueshme të ruajtjes. Përveç kësaj, Ruajtja e iLance mund të lëshojë ose të paguajë fonde nga një llogari e Ruajtjes siç kërkohet nga ligji dhe marrëveshja në fuqi.

Projekte me çmime fikse. Nëse Përdoruesit zgjedhin kompensimin me çmim fiks, atëherë Përdoruesit pajtohen se do të jenë të obliguar nën rregullat e Ruajtjes së iLance sipas Udhëzimeve për Ruajtjen me Çmime të Fiksuara.

Projektet me Orë, Pagesat Bonus, ose Pagesat e Shpenzimeve. Nëse Përdoruesit zgjedhin kompensim për orë, dhe / ose nëse Punëdhënësi bën pagesa me shpërblim ose shpenzime, Përdoruesit pajtohen se do të jenë të obliguar dhe nën rregullat e Ruatjes iLance sipas Marrëveshjes së Pagesës me Ore, Bonuseve e Shpenzimeve.

4.1.1 LLOGARITE E RUAJTJES ILANCE

Ruajtja iLance do të përdorë dhe lëshojë fondet e depozituara në një llogari të Ruajtjes vetëm në përputhje me këtë Marrëveshje dhe udhëzimet e zbatueshme të Ruajtjes. Në varësi të nevojave tuaja dhe Udhëzimeve të zbatueshme të ruajtjes, Ruajtja e iLance do të krijojë dhe mbajë një nga tre llojet e ndryshme të llogarive të ruajtjes, në përputhje me udhëzimet e zbatueshme të ruajtjes:

 • Llogaria e Ruajtjes së Punëdhënësit. Pas hyrjes në Kontratën e Shërbimit, hera e parë që një Punëdhënës bën një pagesë për një Projekt, Ruajtja iLance do të krijojë dhe mbajë një “Llogari Ruajtëse Punëdhënësi” për të mbajtur fonde për Punëdhënësin që duhet të përdorë për të bërë pagesa për Projektet, për të marrë rimbursime në lidhje me Projektet, dhe për të bërë pagesa për iLance për përpunimin e pagesave dhe tarifat e administrimit.
 • Llogaria e Ruajtjes së Freelancers. Pas hyrjes në Kontratë Shërbimi, herën e parë që Freelancer përdor Faqen për të marrë pagesa për një Projekt të realizuar, Ruajtja iLance do të krijojë dhe mbajë një “Llogari Ruajtje Freelanceri” për Freelancer ku mund të marrë pagesat për Projektet, të tërheqë pagesat, të bëjë pagesa për Tarifat e Shërbimit dhe të mundësojë pagesat e tjera, dhe të lëshojë rimbursime për Klientët.
 • Llogaria e Ruajtjes së Çmimeve Fikse. Kur hyni në një Kontratë me Çmimin Fiks, Ruajtja iLance do të krijojë dhe mbajë një “Llogari Ruajtje me Çmime Fikse” për të marrë, mbajtur dhe lëshuar pagesat në pajtim me Udhëzimet për Ruajtjen me Çmime Fikse për Projektin.

Ju në këtë mënyrë autorizoni dhe udhëzoni Ruajtjen iLance për të vepruar si agjent i ruajtjes në lidhje me Llogaritë e Ruajtjes dhe pagesën, mbajtjen dhe pranimin e fondeve për çdo Projekt dhe qëllime të tjera të përcaktuara në përputhje me Kushtet e Shërbimit dhe udhëzimet e zbatueshme të Ruajtjes. Punëdhënësi dhe Freelanceri mund të kenë qasje në informacionin aktual lidhur me statusin e një llogarie të ruajtjes në Sitin në çdo kohë.

4.2 Pagesat e punëdhënësit të kontratave të shërbimit

Për Kontratat me Orë pune, Freelancer do të faturojë Punëdhënësin në baza javore përmes iLance dhe Punëdhënësi do të paguajë faturat në përputhje me Udhëzimet e Ruajtjes së Orëve. Për Kontratat me Çmime Fikse, Punëdhënësi detyrohet të financojë menjëherë ruajtjen me dërgimin e një oferte të Kontratës me Çmimin Fiks (për shumën e plotë ose për momentin e parë, në qoftë se janë përdorur piketa) ose pas aktivizimit të ndonjë moment tjetër shtesë.

Punëdhënësi pranon dhe pajtohet që për të dyja Kontratat me bazë Orësh si dhe Kontratat me Çmime Fikse dështimi për të refuzuarnjë Fature në Orë ose kërkesë për pagesë është një autorizim dhe udhëzim për lirimin e pagesës, siç përshkruhet më plotësisht në udhëzimet e zbatueshme të Ruajtjes. Kur Punëdhënësi autorizon pagesën e Tarifave të Freelancerit për një Kontratë me Çmim Fiks në website, Punëdhënësi automatikisht dhe në mënyrë të parevokueshme autorizon dhe udhëzon Ruajtjen iLance për të ngarkuar Metodën e Pagesës së Punëdhënësit për Tarifat e Freelancerit. Kur Punëdhënësi miraton një Fature me bazë Orësh për një Kontratë me Orë, Punëdhënësi automatikisht dhe në mënyrë të parevokueshme autorizon dhe udhëzon Ruajtjen e Ngarkesës për të ngarkuar Metodën e Pagesës së Punëdhënësit për Tarifat e Freelancerit.

4.3 Mënyrat e pagesës

Për të përdorur shërbime të caktuara të faqes, Punëdhënësi duhet të sigurojë informacionin e saktë të llogarisë për të paktën një Metodë të vlefshme Pagesash nga dy metoda të mundshme: Transfertë Bankare, PayPal.

Duke siguruar informacionin e Metodës së Pagesës përmes Faqes dhe duke autorizuar pagesat me Metodën e Pagesës, Punëdhënësi përfaqëson, garanton dhe lidhjet që: (a) Punëdhënësi është i autorizuar ligjërisht për të dhënë informacion të tillë; (b) Punëdhënësi është ligjërisht i autorizuar të kryejë pagesa duke përdorur Metodën e Pagesave; (c) nëse Punëdhënësi është punonjës ose agjent i një kompanie ose personi që zotëron Metodën e Pagesës, ai Punëdhënësi është i autorizuar nga kompania ose personi që të përdorë Metodën e Pagesës për të bërë pagesa në Upwork; dhe (d) veprimet e tilla nuk shkelin kushtet dhe kushtet e aplikueshme për përdorimin e Metodave të tilla të pagesës nga Punëdhënësi ose ligjit të aplikueshëm. Kur Punëdhënësi autorizon një pagesë duke përdorur një metodë pagese nëpërmjet faqes, Punëdhënësi përfaqëson dhe garanton se ka fonde ose kredi të mjaftueshme për të përfunduar pagesën duke përdorur Metodën e përcaktuar të pagesës. Në masën që çdo shumë që detyrohet sipas kësaj Marrëveshjeje ose kushteve të tjera të shërbimit nuk mund të mblidhet nga Metoda e Punëdhënësi, Punëdhënësi është i vetmi përgjegjës për të paguar shuma të tilla me mjete të tjera.

4.4 Pagesat në dollar dhe kursi i këmbimit për monedhat e tjera

Site dhe Shërbimet e Faqes funksionojnë në dollarë amerikanë. Nëse Metoda e Pagesës së Punëdhënësit është e shprehur në një monedhë të ndryshme nga dollarë amerikanë dhe kërkon konvertimin e monedhës për të bërë pagesa në dollarë amerikanë, faqja mund të shfaqë norma konvertimi në valutë të huaj iLance, PayPal apo Banka aktualisht ofrojnë për të kthyer monedhat e huaja të mbështetura në Dollarë amerikanë. Këto norma konvertimi në valutë të huaj përshtaten rregullisht bazuar në kushtet e tregut. Ju lutem vini re se normat e konvertimit të monedhës me shumicë në të cilën ne ose bashkëpunëtorët tanë marrin valutë të huaj zakonisht do të jenë të ndryshëm nga normat e konvertimit në valutë të ofruara në Faqe. Punëdhënësi, sipas gjykimit dhe rrezikut të vet, mund të autorizojë ngarkimin ose debitimin e metodës së pagesës në një monedhë të huaj të mbështetur dhe konvertimin e pagesës në dollarë amerikanë me normën e konvertimit në valutë të shfaqur në faqe.

5 KUNDËR-MASHTRIMIT

Seksioni 7 diskuton marrëveshjen tuaj për të bërë dhe marrë pagesa vetëm nëpërmjet iLance për dy vjet nga data që ju së pari takoni Punëdhënësin ose Freelancerin në Faqen tonë, përveç nëse ju paguani një Tarifë për Largim, siç është detajuar më poshtë:

5.1 Pagesat do të bëhen nëpërmjet ILance

Ju pranoni dhe pajtoheni se një pjesë e konsiderueshme e punëve të kompensimit që merr për të bërë faqen tuaj të disponueshme ju mblidhet përmes Tarifës së Shërbimit të përshkruar në Seksionin 5.1. iLance merr këtë Tarifë të Shërbimit vetëm kur një Punëdhënës dhe një Freelancer paguajnë dhe marrin pagesa nëpërmjet Faqes. Prandaj, për 24 muaj nga koha që identifikoni ose identifikoheni nga ndonjë palë përmes Faqes , ju pranoni të përdorni Faqen si metodën tuaj ekskluzive për të kërkuar, bërë dhe marrë të gjitha pagesat për punë drejtpërdrejt ose tërthorazi me atë palë ose që rrjedhin nga marrëdhënia juaj me atë palë (“Marrëdhënia në punë”).

Ju pranoni të mos anashkaloni Metodat e Pagesave të ofruara nga Site. Duke ilustruar dhe jo në kufizimin e sa më sipër, ju pranoni të mos:

Paraqitni propozime ose kërkoni palët e identifikuara përmes Faqes për të kontraktuar, paguar, punuar ose paguar jashtë Faqes.

Pranoni propozime ose kërkoni palët e identifikuara përmes Faqes për të kontraktuar, faturuar ose për të marrë pagesa jashtë Faqes.

Faturë ose raport në faqen e internetit ose në një kërkesë për largimin nga shërbimi kërkojnë një faturë ose shumën e pagesës më të ulët se ajo që është rënë dakord ndërmjet përdoruesve.

Referojuni një Përdoruesi që keni identifikuar në Site tek një palë e tretë që nuk është një Përdorues i Faqes për qëllime të marrjes ose marrjes së pagesave jashtë Faqes.

Ju pranoni të njoftoni menjëherë iLance nëse një person ju sugjeron që ju të bëni ose merrni pagesa jashtë Faqes në kundërshtim me këtë Seksion 5.1. Nëse jeni në dijeni të një shkeljeje ose shkeljeje të mundshme të kësaj marrëveshjeje pa shmangie, ju lutemi dorëzoni një raport konfidencial në iLance duke dërguar një mesazh me email në: [email protected]

6 KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

Seksioni 6 diskuton pajtimin tuaj me faktin se iLance zakonisht nuk do të duhet të paguajë dëmet në lidhje me përdorimin tuaj të Shërbimeve të Faqes dhe Faqes.

iLance nuk është përgjegjës dhe ju pranoni të mos na mbani përgjegjës, për çdo dëmtim ose humbje që rrjedh nga ose në lidhje me Kushtet e Shërbimit, duke përfshirë, por jo vetëm:

 • përdorimi ose paaftësia juaj për të përdorur Shërbimet tona të Faqes ose Site;
 • vonesat ose ndërprerjet në Shërbimet tona;
 • viruseve ose softuerëve të tjerë me qëllim të keq, të fituara nëpërmjet qasjes, ose lidhjes në, të Faqes ose Shërbimeve të Faqes;
 • ngecje, bugs, gabime, ose pasaktësi të çdo lloji në Faqe apo Shërbimet e Faqes;
 • dëmtimi i pajisjes suaj hardware nga përdorimi i Faqes ose Shërbimeve të Faqes;
 • përmbajtjen, veprimet ose mosveprimet e përdorimit të palëve të treta të Faqes ose Shërbimeve të Faqes;
 • një pezullim ose veprime të tjera të ndërmarra në lidhje me llogarinë tuaj;
 • mbështetja juaj në cilësinë, saktësinë ose besueshmërinë e postimeve të punës, Profilet, vlerësimet, rekomandimet dhe reagimet (duke përfshirë përmbajtjen, rendin dhe shfaqjen e tyre), informacionin e përbërë ose metrics që gjenden, përdoren ose bëhen të disponueshme përmes Faqes ; dhe
 • nevoja juaj për të modifikuar praktikat, përmbajtjen ose sjelljen, ose humbjen ose paaftësinë për të bërë biznes, si rezultat i ndryshimeve në Kushtet e Shërbimit.

PËRVEÇ KËSAJ, NË ASNJË RAST iLance, BASHKËPUNËTORËT TANË, LICENCUESIT TONË OSE SHËRBIMET E SHËRBIMIT TË PALËVE TË TRETA DO TË JENË PËRGJEGJËS PËR SHPENZIME TË VEÇANTA, KONSEQUENCALE, TË RËNDËSISHME, PUNITIVE, SHKURTUESE, OSE INDIREKTE OSE DËMTIMET, DUKE PËRFSHIRË, POR PA U KUFIZUAR, , INSTALIMI DHE SHPËRNDARJA E KOSTOS, OSE HUMBJET E TË DHËNAVE, PRODHIMIT APO FITIMIT TË BIZNESIT. PËRGJEGJËSIA E iLANCE, BASHKËPUNËTORËT TANË, LICENSUESIT TONË, DHE OFRUESIT E SHËRBIMEVE TONA TË PALËS SË TRETË PËR ÇDO PËRDORUES PËR ÇDO KËRKESË QË DALIN NGA OSE NË LIDHJE ME KËTË MARRËVESHJE OSE KUSHTET E TJERA TË SHËRBIMIT NUK DO TË KALOJË VLERËN: (A) $ 2,500 ; OSE (B) TARIFA RUHET NGA iLANCE LIDHUR ME KONTRATAT E SHËRBIMEVE PËR TË CILAT PËRDORUESIT U PËRFSHIRË SI KLIENT OSE FREELANCER GJATË NJË PERIUDHE GJASHTË MUJORE PARA DATËS SË KËRKESËS. KËTO KUFIZIME DO TË ZBATOHEN PËR ÇDO PËRGJEGJËSI, PËR ÇFARËDO SHKAKU  VEPRIMI, QOFTË NË LIDHJE ME KËTË MARRËVESHJE OSE KUSHTET E TJERA TË SHËRBIMIT.

7 PËRFUNDIMI I MARRËVESHJES

Seksioni 7 diskuton marrëveshjen tuaj dhe të Upwork për kur dhe për sa kohë kjo Marrëveshje do të zgjasë, kur dhe si mund ta përfundoni këtë Marrëveshje dhe çfarë ndodh nëse secili prej nesh përfundon Marrëveshjen, siç detajohet më poshtë.

7.1 Mbyllja e llogarisë

Përveç nëse ju dhe iLance shprehimisht bini dakord ndryshe me shkrim; secili prej palëve mund ta ndërpresë këtë Marrëveshje në diskrecionin tonë të vetëm, në çdo kohë, pa shpjegime, me njoftim me shkrim te tjetri, gjë që do të rezultojë me ndërprerjen e kushteve të tjera të shërbimit si mirë, përveç nëse parshkruhet ndryshe këtu. Ju mund të njoftoni me shkrim [email protected]. Në rast se e ndërpresni mirë këtë Marrëveshje, e drejta juaj për përdorimin e Faqes dhe Shërbimeve të Faqes tërhiqet automatikisht dhe Llogaria juaj do të mbyllet. iLance nuk është palë në ndonjë Kontratë të Shërbimit ndërmjet Përdoruesve. Rrjedhimisht, Përdoruesi e kupton dhe pranon që ndërprerja e kësaj Marrëveshjeje (ose përpjekje për të ndërprerë këtë Marrëveshje) nuk përfundon ose ndikon ndryshe në ndonjë Kontratë ose Projekt të Shërbimit të lidhur ndërmjet Përdoruesve. Nëse përpiqeni të përfundoni këtë Marrëveshje gjatë kohës që keni një ose më shumë Projekte të hapura, ju pranoni (a) që ju udhëzoni iLance të mbyllni çdo kontratë të hapur; (b) ju do të vazhdoni të jeni të lidhur nga kjo Marrëveshje dhe Kushtet e tjera të Shërbimit deri sa të gjitha Projektet e tilla të jenë mbyllur në Faqe; (c) Ngritja e punëve do të vazhdojë të kryejë shërbimet e Faqes që janë të nevojshme për të përfunduar çdo projekt të hapur ose transaksion të lidhur ndërmjet jush dhe një Përdoruesi tjetër; dhe (d) do të vazhdoni të jeni i detyruar të paguani çdo shumë të përllogaritur, por të papaguar, që nga data e përfundimit ose nga mbyllja e çfarëdo kontrate shërbimi të hapur, cilado që është më vonë, Kushtet e Shërbimit dhe për çdo përkthyes të pavarur për çdo Shërbim Freelancer.

Ju kuptoni dhe pranoni se vlera, reputacioni dhe vullneti i mirë i Faqes varet nga transparenca e statusit të llogarisë së përdoruesit për të gjithë Përdoruesit, duke përfshirë edhe veten dhe përdoruesit e tjerë që kanë hyrë në Kontratat e Shërbimit me ju. Ju pajtoheni si më poshtë: NËSE iLANCE VENDOS TË ANULLOJË LLOGARINË TUAJ PËR NJË AFAT TË SHKURTËR KOHOR APO PËRGJITHMONË; iLANCE KA TË DREJTËN E LEJUAR NGA LIGJI , POR JO OBLIGIM TË: (A) NJOFTOJË PËRDORUES TË TJERË QË KANË NISUR KONTRATAT E SHËRBIMIT ME JU E PËR T’I INFORMUAR MBI STATUSI E LLOGARISË SË MBYLLUR, (B) OFRON ATYRE PËRDORUESVE  NJË PËRMBLEDHJE TË ARSYEVE PËR MBYLLJEN E LLOGARISË SUAJ. JU PAJTOHENI SE Ilance NUK DO TË KETË ASNJË PËRGJEGJËSI QË RRJEDH NGA OSE QË LIDHET ME NDONJË NJOFTIM QË MUND TË OFROJË PËR ÇDO PËRDORUES NË LIDHJE ME STATUSIN E MBYLLUR TË LLOGARISË OSE ARSYET PËR MBYLLJEN.